Bölgesel Kalkınma İktisadı

Ali Savaş ALTUNÇ: Siirt Üniversitesinin Kentin Sosyo Kültürel Yapısına ve Bölge Ekonomisine Katkıları

Muzaffer SARI: Kent Markalaşması Üzerine Bir Değerlendirme : Siirt Örneği

Alaattin ETİZ: 1960'dan Günümüze Kadar Uzanan Planlı Dönemde Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarını Azaltmaya Yönelik Kalkınma Planlarının Siirt İli Ekonomisi Üzerine Etkileri.

İdris ALTINTOP: Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden Sağladığı Yapısal Fonların Bölgesel Kalkınmaya Etkisi

Fırat ERDEMCİ: Baraj ve Hidroeletrik Santralleri Dışsallıkları : Siirt Örneği

İsmail SÜLEYMANOĞLU: Faizsiz Ekonomi Üzerine Bir Deneme

Şükret AĞIALİOĞLU: Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Üzerine Etkileri : Siirt Örneği       

İdris DURMAZ: Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk : Dicle Bölgesi Örneği

Mehmet Sinan ÇARK: Coğrafi İşaretlerin Yerel Kalkınmaya Etkileri ve Siirt Fıstığı

Yakup KARS: Göç'ün Sosyo-Ekonomik Yansıması(Siirt İli Örneği)

Songül YEŞİL: Bitlis'teki Kadın Girişimcilerin Sorunları

Newar Ameen SALEH: Irak Kürdistan Bölgesinde Yabancı Doğrudan Yatırımların Durumu ve Ekonomik Büyüme 2007-2012

Mohammed Othman SEDEEQ: Erbil Kentinde 2007-2016 Döneminde Turizm Arz ve Talebinin Ekonomik Analizi

Ako Husseın MOHAMMED AMIN: Irak/Süleymaniye'de Seralarda Sebze Üretiminde Gübre Kullanma Verimliliğinin Ekonomik Analizi

Farhad Yadallah Mohammed MOHAMMED: Ortadoğu'da Ekonomik Az Gelişmişlik Sebepleri

Abdullah DEMİR: Siirt Üniversitesi Öğrencilerinin Siirt Kentine Ekonomik Katkısı

Serkan TEMİR: Bölgesel Kalkınmada Yatırım Teşviklerinin Rolü: Altıncı Bölge Üzerine Bir Değerlendirme

Sangar Abdallah Babakr BABAKR: Dış Borçların Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi

Seban Azeez Hadoo Sherwanı SERWANI: Irak’ın Kuzey Bölgesinde Mevcut Türk Yatırımları ve Yatırımların Geliştirilmesi Olanakları

 

 

 

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 04.07.2017 10:48:06